DT-3014

600mm LED 3 CHẾ ĐỘ

3,100,000 đ
0916.360.360
DT-3025/4

LED

1,041,000 đ
0916.360.360
DT-3022/9
2,437,000 đ
0916.360.360
DT-3009

500mm

3,308,000 đ
0916.360.360
TDT1997/1

L300 X H600mm LED

1,600,000 đ
0916.360.360
TDTH-1750

Ø700X500X300 LED 3 MAU

2,900,000 đ
0916.360.360
TDTH-1650/3

700X500X300mm LED

2,600,000 đ
0916.360.360
TDTH-1710/3

600X400X200mm GIA : 3.900.000

800X600X400mm GIA : 4.900.000

LED 3 MAU

3,900,000 đ
0916.360.360
TDTH-7030

Ø600 X 400 X200mm LED 

3,500,000 đ
0916.360.360
TDTH-8054/3

Ø800 X 600 X400mm LED 3 CHE DO

4,700,000 đ
0916.360.360
TDTH-8056

Ø600 X 400 X 200mm LED 3 MAU

2,940,000 đ
0916.360.360
TDTH-6085/6

Ø500mm LED 3 CHE DO

2,450,000 đ
0916.360.360
TDTH-7079/6
2,450,000 đ
0916.360.360
TDTH-7078/6

Ø500mm LED 3 CHE DO

2,450,000 đ
0916.360.360
TDTH-6080/6

Ø500mm LED 3 CHE DO

2,450,000 đ
0916.360.360
TDTH-2536C/30

Ø700mm X H500mm

6,000,000 đ
0916.360.360
TDCL-001

Ø800mm  GIÁ  :6.760.000

6,760,000 đ
0916.360.360
TDCL-002

Ø500 X H350mm 30 la gia  :3.500.000

Ø720 x H450mm  45 la gia  :4.700.000

Ø980 x H650mm  63 la gia  :5.500.000

3,500,000 đ
0916.360.360
Thả chân nhện
1,300,000 đ
0916.360.360
TDT-18/12
1,300,000 đ
0916.360.360